Tvarkų aprašai

PRIEKABIAVIMO, SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO, PERSEKIOJIMO IR SMURTO SKUODO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE PREVENCIJOS TAISYKLĖS

PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR PSICHOSOCIALINIŲ SĄLYGŲ GERINIMO TVARKA


VAIKŲ VEŽIMO MOKYKLINIU IR TARNYBINIU AUTOBUSAIS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO, VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ, DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 2021-03-03

NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023

 VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-03

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS  APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO REŽIMO APRAŠAS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

DARBO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

SKUODO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAISTŲ VARTOJIMO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

NEKONTAKTINIŲ DARBO VALANDŲ PASKIRSTYMO MODELIO APRAŠAS 2023

ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (2021-09-30)

MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS NUO 2022-12-01

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS (2022-03-24)

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS 2023-02-23

SKUODO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOKESČIO UŽ MAITINIMĄSI NUSTATYMAS

DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID ATVEJU NUO 2022 M. BALANDŽIO 12 D. TVARKOS APRAŠAS

SVEIKATĄ STIPRINANTI PROGRAMA

DĖL SKUODO RAJONO VAIKŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO VASAROS LAIKOTARPIU 2023 (1)

DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. T9-50 „DĖL SKUODO RAJONO VAIKŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO VASAROS LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO

VAIKŲ DIENOS POILSIO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS