Paslaugos

Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje teikiamos šios paslaugos:

 • ikimokyklinis ugdymas;
 • priešmokyklinis ugdymas;
 • ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • specialioji pagalba;
 • socialinė pagalba;
 • psichologinė pagalba.

Pagalbą teikia:

 • 2 logopedai;
 • 2 specialieji pedagogai;
 • 2 sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistai;
 • 3 meninio ugdymo pedagogai;
 • 1 socialinis pedagogas;
 • 1 judesio korekcijos mokytojas;
 • 1 psichologo asistentas.

Individualiam darbui įkurti kabinetai:

 • 3 logopedo kabinetai;
 • 2 salės;
 • 2 meninio ugdymo kabinetai.

Teikiamų paslaugų aprašymas:

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

 • tiria vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
 • veda individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus;
 • konsultuoja pedagogus, dirbančius su ugdytiniais, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, padeda sudaryti programas;
 • konsultuoja ir informuoja tėvus apie sutrikimo pobūdį, korekciją ir bendradarbiauja šalinant sutrikimus.

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • bendradarbiauja su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
 • numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko ugdyme;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Socialinio pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:

 • įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
 • pasirenka efektyvius darbo metodus;
 • planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
 • informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
 • atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
 • konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus.

Judesio korekcijos mokytojos teikiama pagalba ir funkcijos:

 • Įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų judesio kokybę;
 • Pritaiko kiekvienam vaikui individualią programą pagal judesio kokybės sutrikimo laipsnį;
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, kaip teisingai ugdyti ir kokias priemones taikyti, lavinant specialiųjų poreikių turinčius vaikus;
 • Konsultuoja tėvus, kaip teisingai namuose lavinti vaikus turinčius judesio kokybės sutrikimus.

Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistų teikiama pagalba ir funkcijos:

 • Organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje: sudaro kasdienius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinio meniu planą, tikrina patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę juos degustuojant, analizuoja vaikų maitinimąsi;
 • Analizuoja vaikų sergamumą, pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją, surenka ir pateikia reikiamas statistines žinias;
 • Organizuoja metodinę šviečiamąją pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais: sveikatos klausimais rengia, kaupia informacinę medžiagą stendams, konsultuoja tėvus, pedagogus, dalyvauja rengiant su vaikų sveikatos stiprinimu susijusias ugdymo programas;
 • Kontroliuoja užkrečiamų, lėtinių infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktinių priemonių darželyje organizavimą, organizuoja vaikų grūdinimo priežiūrą;
 • Užtikrina sanitarinius-higieninius reikalavimus: kontroliuoja darželio patalpų ir kt. aplinkos sanitarinę-higieninę būklę, darbuotojų sveikatos pasitikrinimo datas.

Psichologo asistento teikiama pagalba ir funkcijos:

 •  inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius vaikus;
 • dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia lopšelio-darželio bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos lopšelio-darželio problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • veda psichologijos pamokas, valandėles, užsiėmimus;
 • veda vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
 • atlieka aktualius lopšelyje-darželyje grupinius tyrimus, atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.