Savivaldos institucijos ir jų veikla

Lopšelio-darželio pedagogų taryba – tai nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, pedagogų profesiniams bei bendriems klausimams spręsti.
Ją sudaro:
lopšelio-darželio vadovai;
dirbantys pedagogai;
sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistai;
kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:
svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos klausimus;

svarsto lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ugdymo planų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus, individualias specialiųjų poreikių vaikų ugdymo programas;
ugdymo turinį ir metodus derina prie lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių;
skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
kartu su sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistais, specialiojo ugdymo komisijos nariais ir kitais savivaldos institucijų darbuotojais aptaria vaikų sveikatos, saugos darbe, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
atlieka tiriamąją-analitinę veiklą;
sprendžia auklėtojų ir pagalbos vaikui specialistų profesinius ir bendrus ugdymo klausimus;
svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
Lopšelio-darželio taryba – tai aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių atstovus svarbiausiems veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Ją sudaro:
Eglė Daržinskienė, tėvų atstovas;
Valda Vaškienė, tėvų atstovė;
Tomas Kinčius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Vilma Kontrimienė, mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą ;
Jolanta Viskantienė, vyresnioji mokytoja (auklėtoja), dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:
teikia siūlymus dėl strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
aprobuoja strateginį planą,  metinę veiklos programą, darbo tvarkos taisykles, kitus lopšelio- darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus;
svarsto lopšelio-darželio ir kitų fondų  lėšų naudojimo klausimus;
išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų dėl  jos tobulinimo;
teikia siūlymų dėl materialinės bazės turtinimo;
vertina lopšelio-darželio vadovų vadybinę veiklą, pareiškia nuomonę dėl leidimo jiems atestuotis;
teikia siūlymų dėl darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
svarsto kitus  direktoriaus teikiamus klausimus.