Komisijos ir darbo grupės


Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos:

vaiko gerovės komisija;
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija;
medžiagų ir materialinių vertybių nurašymo komisija;
geros higienos praktikos taisyklių lopšelyje-darželyje vidaus auditui atlikti komisija;
darbuotojų veiklos įvertinimo išvadų įgyvendinimo komisija;

etikos komisija;
viešųjų pirkimų komisija;
nelaimingų atsitikimų, įvykių tyrimo komisija;
atsargų įvertinimo komisija;
priešgaisrinės ir civilinės saugos darbuotojų mokymams organizuoti ir darbuotojų priešgaisrinės saugos žinių įvertinimo komisija.

Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais sudarytos nuolat veikiančios darbo grupės:

strateginio plano sudarymo grupė;
metų veiklos plano rengimo grupė;
lopšelio-darželio vidaus įsivertinimo darbo grupė.

Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais sudarytos trumpalaikės darbo grupės:

projektams rengti ir vykdyti;
renginiams organizuoti;
prevencinei veiklai vykdyti.

Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komanda

lopšelio-darželio krizėms valdyti.