Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Skuodo vaikų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa, parengta pagal Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintas „Metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo programai rengti”.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, priešmokyklinio ugdymo priemone „OPA PA“. Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kuri siūlo visą sistemą gerai apgalvotų būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių pedagogams ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Ši programa įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programą.

Ugdymas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programomis, vaikų pasiekimų aprašu.
Programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, tėvų pageidavimus bei vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis. Atsižvelgiant į vaikų fizinę bei psichinę negalią, sudaromos pritaikytos ugdymo programos.