Europiniai projektai, Naujienos

Įgyvendinamas projektas

PROJEKTO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2019 m. spalio 8 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Skuodo vaikų lopšelis-darželis pasirašė projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0019, sutartį.
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų  suma – 70 714,29 (septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiolika eurų 29 ct.), Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pareiškėjas – Skuodo vaikų lopšelis darželis, partneriai – Ylakių vaikų lopšelis-darželis ir Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis,  bei konsultuojanti institucija Klaipėdos  „Varpelio“ mokykla-darželis.

KLAIPĖDOS „VARPELIO” MOKYKLOS-DARŽELIO KONSULTACIJOS

2019 m. lapkričio 20 d. projekto įgyvendinimo pirmoji komanda vyko  į Klaipėdos „Varpelio” mokyklą-darželį. Susitikimo metu buvo pravestos 2 parodomosios veiklos su interaktyviais iMO kubais ir surengti kūrybiniai naujų užduočių kūrimo ir adaptavimo mokymai.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Projekte yra numatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų kvalifikacijos kėlimas, todėl lapkričio 27 ir 28 dienomis vyko mokymai, kuriuos vedė lektorius Lukas Benevičius, mokymų tema – „Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelių kūrimas”.

 

KLAIPĖDOS „VARPELIO” MOKYKLOS-DARŽELIO KONSULTACIJOS-2

Gruodžio 4-ąją antroji projekto pedagogų komanda svečiavosi Klaipėdos „Varpelio” mokykloje-darželyje. Džiaugiamės draugyste su Klaipėdos „Varpelio” darželiu ir nuoširdžiomis konsultacijomis, intensyviais mokymais.

„i3 TECHNOLOGIES” INTERAKTYVIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMAI

Gruodžio 16 ir 17 dienomis vyko „i3 technologies” interaktyviųjų technologijų, įrangos funkcionalumo ir suderinimo mokymai, kuriuos vedė UAB „Lantelis” atstovas Rokas Bernatavičius. Mokymai vyko 8 val. dviems pedagogų grupėms.
Tam, kad projekto dalyviai gebėtų taikyti interaktyvius kubus ugdymo procese, mokymai apėmė šias temas:  i3E ekranas – ekrano funkcijos, integracija su kitais įrenginiais, I3learnhub veiklų kūrimo aplinka, iMO-LEARN kubai – analoginė dalis.

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2020 m. sausio 27 ir 28 dienomis vyko projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose” grupės mokymai, kuriuos vedė Doc. dr. Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis” direktorius, VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programos docentas, VU Ugdymo mokslų instituto asistentas – Sergejus Neifachas ir švietimo konsultantas, mokytojas – Lukas Benevičius.
Lektoriai dalinosi  naujausių mokslinių tyrimų ir užsienio gerosios patirties organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pristatymu ir naujų užduočių inovatyviomis iMO kubų priemonėmis kūrimo, pasitelkiant įžvalgas iš teorijos, mokymais.

 

iMO LEARN KUBŲ PANAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE

Pasibaigus 20 val. trukmės mokymams, vasario mėn. buvo organizuojama iMO learn kubų panaudojimo ugdymo procese priežiūra. Visos pedagogės, dirbančios projekte vedė veiklas stebint projekto vadovei ir koordinatorėms, vyko konsultacijos, vestų veiklų aptarimas, pateiktos rekomendacijos. Džiaugiamės, kad iMO learn interaktyvūs kubai ugdymo procese sėkmingai integruojami į ugdymo(si) procesą ir duoda puikių rezultatų. Taip pat, kovo mėn. vykdomas ugdytinių vertinimas, kuris leis pamatyti kaip keičiasi vaikų gebėjimai naudojant interaktyvius kubus.

ATEITIES DARŽELĮ KURIAME ŠIANDIEN 2020

Š. m. birželio 16 d. Skuodo vaikų lopšelis-darželis organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenių nuotolinę praktinę konferenciją „Ateities darželį kuriame šiandien”, kuriame dalyvavo vadovai ir pedagogai iš visos respublikos.
Pranešimus skaitė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė, kuri pristatė kaip keičiasi kasdieninė praktika vaikų darželyje. Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė pristatė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo  projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose” įgyvendinimą ir rezultatus. Darželio direktorė konferenciją moderavo ir apžvelgė inovacijų diegimo organizacijoje emocinius aspektus.
Konferencijos metu praktine patirtimi dalijosi ir pranešimus skaitė Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių mokytojos metodininkės, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir taikančios interaktyvių kubų metodiką ugdymo procese.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė

 

Projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ metodinė diena

Šių metų rugsėjo 22 d. vyko Skuodo, Mosėdžio, Ylakių vaikų lopšelių-darželių ir Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio metodinė diena. Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis yra projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ konsultuojanti institucija, kuri teikia konsultacijas, mokymus ir rekomendacijas viso projekto metu, dėl IMO LERAN interaktyvių kubų panaudojimo ugdymo procese.
2019 m. prasidėjus projektui trijų darželių komanda vyko į Klaipėdą pasisemti gerosios kolegų patirties, susipažinti su interaktyvių kubų panaudojimo ugdymo procese galimybėmis, o baigiantis projektui, projekto pareiškėjas (Skuodo vaikų lopšelis-darželis) ir partneriai (Mosėdžio ir Ylakių vaikų lopšeliai-darželiai)  pasikvietė konsultuojančią instituciją įvertinti atviras pedagogų vedamas veiklas naudojant interaktyvius IMO LEARN kubus ir pateikti pastabas, rekomendacijas. Susitikimo metu stebėtos trys veiklos: „Mano kūnas“ (vyr. mokytoja L. Bernotienė) Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje, „Rudens gėrybės“ (vyr. mokytoja E. Šimkienė) Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje, „Aš skaičiuoju“ (mokytoja metodininkė V. Navidanskienė) Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje. Po atvirų veiklų vyko aktyvi sesija ir refleksija Skuodo darželyje, kur aptartos projekto veiklos, pateiktos rekomendacijos darbui su interaktyviais kubais.
Tikime, kad projekto metu prasidėjusi draugystė su Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželius tęsis ir pasibaigus projekto numatytoms veikloms.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė

Metodinis leidinys darbui su iMO learn kubais

Projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0019) įgyvendinimo metu buvo kuriamas naujas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelis. Projekto metu sukurta metodika – tai modelis, į kurį sudėtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams ugdyti skirtos užduotys. Leidinyje iš viso patalpinta 150 užduočių, iš kurių 117 yra naujai sukurtos ir 33 užduotys adaptuotos, pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.

Metodinis leidinys darbui su IMO LEARN kubais