Naujienos

Respublikinė metodinė diena darželyje

Įgyvendinant Mažeikių švietimo centro ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas“ IV modulį, gegužės 14 dieną Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko respublikinė metodinė diena „Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų patirtys, ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“.
Metodinėje dienoje dalyvavo Mažeikių miesto ir rajono, Skuodo rajono ikimokyklinių įstaigų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Atvykę svečiai turėjo progą susipažinti su Skuodo vaikų lopšelio-darželio grupėmis bei erdvėmis, apžiūrėti ir pasisemti naujų idėjų mokymo bei metodinių priemonių parodoje. Mokytoja metodininkė Daiva Šukienė pristatė stendinį pranešimą apie dalyvavimą tarptautiniame eTwinning projekte. Logopedė ekspertė Rita Pilibaitienė supažindino dalyvius su darželio Vaiko gerovės komisijos veikla. Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Viskantienė kalbėjo apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą projektiniu metodu. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Bernotienė pasidalino savo gausiu žinių bagažu apie žemaičių kalbos ir papročių puoselėjimą, taikant patirtinį ugdymą. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Jovita Liaučienė pristatė savo sukauptą darbo patirtį apie skaitmeninių priemonių naudą ir reikšmę, dirbant su įtraukiojo ugdymo vaikais.
Metodinės dienos dalyviams buvo pasiūlytos ir praktinės veiklos darbo grupėse. Jose darbas neprailgo, nes galėjo betarpiškai ir kolegialiai pabendrauti, diskutuoti, pasidalinti savo sukaupta darbo patirtimi, praktiškai išbandyti ir pritaikyti įvairias ugdymo priemones, kurias naudoja Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytojai ir specialistai.
Po metodinės dienos refleksijos, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Daiva Mažrimienė svečius pakvietė į Skuodo miesto muziejų, kuriame galėjo susipažinti su esančiomis ekspozicijomis.

Logopedė Rita Pilibaitienė