Teikiamos paslaugos

Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje teikiamos šios paslaugos

 • ikimokyklinio ugdymo;
 • priešmokyklinio ugdymo;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • logopedo pagalba;
 • specialiojo pedagogo pagalba.
Pagalbą teikia:
 • 2 specialieji pedagogai-logopedai,
 • 1 specialusis pedagogas,
 • 2 sveikatos ir maitinimo organizatoriai,
 • 3 meninio ugdymo pedagogai,
 • 1 socialinis pedagogas,
 • 1 judesio korekcijos mokytojas.
Individualiam darbui įkurti kabinetai:
 • 3 logopediniai;
 • 2 salės;
 • 1 meninio ugdymo.

Teikiamų paslaugų aprašymas

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:
 • tiria vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
 • veda individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus;
 • konsultuoja pedagogus, dirbančius su ugdytiniais, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, padeda sudaryti programas;
 • konsultuoja ir informuoja tėvus apie sutrikimo pobūdį, korekciją ir bendradarbiauja šalinant sutrikimus.
Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:
 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • bendradarbiauja su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
 • numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko ugdyme;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
Socialinio pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:
 • įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
 • pasirenka efektyvius darbo metodus;
 • planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
 • informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
 • atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
 • konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus.
Judesio korekcijos mokytojos teikiama pagalba ir funkcijos:
 • Įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų judesio kokybę;
 • Pritaiko kiekvienam vaikui individualią programą pagal judesio kokybės sutrikimo laipsnį;
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, kaip teisingai ugdyti ir kokias priemones taikyti, lavinant specialiųjų poreikių turinčius vaikus;
 • Konsultuoja tėvus, kaip teisingai namuose lavinti vaikus turinčius judesio kokybės sutrikimus.

Sveikatos ir maitinimo organizatorių teikiama pagalba ir funkcijos:

 • Organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje: sudaro kasdienius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinio meniu planą, tikrina patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę juos degustuojant, analizuoja vaikų maitinimąsi;
 • Analizuoja vaikų sergamumą, pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją, surenka ir pateikia reikiamas statistines žinias;
 • Organizuoja metodinę šviečiamąją pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais: sveikatos klausimais rengia, kaupia informacinę medžiagą stendams, konsultuoja tėvus, pedagogus, dalyvauja rengiant su vaikų sveikatos stiprinimu susijusias ugdymo programas;
 • Kontroliuoja užkrečiamų, lėtinių infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktinių priemonių darželyje organizavimą, organizuoja vaikų grūdinimo priežiūrą;
 • Užtikrina sanitarinius-higieninius reikalavimus: kontroliuoja darželio patalpų ir kt. aplinkos sanitarinę-higieninę būklę, darbuotojų sveikatos pasitikrinimo datas.