Naujienos

DARŽELIS IR ŠEIMA-GLAUDŽIOS PARTNERYSTĖS LINK

Šiandieninės ikimokyklinės įstaigos paskirtis-talkinti šeimai, ugdančiai vaiką bei bendradarbiauti su šeima, ugdant jos vaiką darželyje.
Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje, remiantis situacijos analize, parengta „Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais“ programa.
Kuo svarbus ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas?
Akivaizdu, kad šeimos dalyvavimas darželio veikloje yra labai svarbus vaikui ir jo šeimai, todėl geranoriška šeimos ir pedagogų sąveika – viena pagrindinių sąlygų, lemiančių visuminio vaiko ugdymo sėkmę. Šeima ir darželis turėtų tapti ugdymo partneriais. Bendradarbiavimas naudingas ir tuo, kad bendra veikla suartina tėvus ir vaikus, kelia tiek tėvų, tiek pedagogų autoritetą, vaikai jaučiasi saugūs, mylimi ir laimingi.
Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje buvo atliktas tyrimas „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo svarba ugdant 4-5 metų amžiaus vaikus“. Tyrimo rezultatai parodė, kad kiek didesnė dalis ugdytinių tėvų niekada arba labai retai kreipiasi norėdami gauti informacijos ar pagalbos, kuriant vaikų edukacinę aplinką namuose, o mokytojai labai retai kreipiasi pagalbos, kuriant edukacinę aplinką vaikams grupėje. Todėl, remiantis šiuo tyrimu, buvo nuspręsta stiprinti mokytojų, kitų pagalbos vaikui specialistų ir šeimos bendradarbiavimą. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programa darželyje parengta vadovaujantis LR švietimo įsakymo 2 straipsniu („Mokyklos bendruomenė – vienos mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai ir kiti asmenys, siejami toje mokykloje santykių ir bendrų švietimo tikslų“) ir 65 straipsniu („Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas švietimo valdyme“). Šią veiklą taip pat reglamentuoja 2018-2019 m.m.  pedagogų tarybos posėdyje priimti prioritetai.
Programos tikslas-vienyti tėvų ir mokytojų pastangas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, plėsti bendradarbiavimo ryšius.
Išsikelti uždaviniai: visapusiškai ir įvairiais lygmenimis informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, darželio veiklą, įtraukti tėvus į aktyvų dalyvavimą mokinių ugdymo procese, bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), sprendžiant įvairias ugdymo problemas.
Taip pat parengtas mokytojų/auklėtojų ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo veiksmų planas.
Programą parengė, įstaigos direktorės, Audronės Pitrėnienės įsakymu sudaryta, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo programai parengti, darbo grupė (pavaduotoja ugdymui S. Jurčė, mokytojos/auklėtojos S. Lazdauskienė, L. Jonutienė, vyresn. mokytoja/auklėtoja N. Ruginienė, mokytojos/auklėtojos metodininkės D. Šukienė, R. Butavičienė, L. Galdikienė).
Rengiant bendradarbiavimo su šeima programos veiksmų planą, buvo atsižvelgiama į tai, kad svarbu kurti kokybišką tėvų informavimo sistemą, kuri leistų suformuoti ugdymo įstaigos ir šeimos partnerystę, kad svarbu kurti tėvų skatinimo strategijas, šviesti tėvus, nes tėvai vertina profesionalumą, tikisi profesionalios informacijos, konsultacijų, svarbu kurti teigiamos komunikacijos aplinką  grupėse. Programos sudarytojų nuomone, kuriant programą, ypač svarbu buvo galvoti apie  efektyvius tėvų informavimo būdus, metodus ir formas.  Informacija turi būti lengvai tėvams suprantama, greitai prieinama, aktuali, konkreti, aiški, teikiama sistemingai, periodiškai ir būti naudinga. Informavimas ir konsultavimas-pagrindinė, labiausiai išreikšta tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimo forma.
Viena iš naujausių, skatinančių efektyvų tėvų informavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais priemonių, įstaigoje pradėta naudoti EDUKA dienynas. Naudojant šį elektroninį dienyną, bus geriau tenkinami tėvų poreikiai ir interesai, tėvai lengviau susipažins su vaikų pasiekimais bei pažanga, tėvų informavimas darys teigiamą poveikį vaikų ugdymosi pasiekimams. Darželyje aktyviai naudojamos ir kitos, ne mažiau efektyvios, bendradarbiavimo su šeima formos: individualūs pokalbiai, darželio internetinė svetainė, vaikų pasiekimų ir pažangos aplankai, tėvų susirinkimai, tėvų susitikimai su kitais pagalbos vaikui specialistais ir kt.
Ypač didelis dėmesys skiriamas ugdytinių šeimoms pažinti, tam tikslui siekiama įtraukti tėvus į bendras veiklas grupėse, organizuoti bendrus renginius, šventes, projektus, išvykas, popietes ir kt. Tokiu būdu, tėvai, dalyvaudami organizacijos gyvenime, jausis saugesni, reikalingi, svarbūs, atsakingi už savo vaikų ugdymą.
Tėvų ir pedagogų bendradarbiavime būtina vadovautis pagrindiniu principu-viskas, kas daroma, daroma vaikų labui.

Skuodo vaikų lopšelio-darželio,
ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė
Daiva Šukienė